GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:menu:nastroje:nastaveni

Nástroje

Nastavení

Konfigurace GeoGetu - Nastavení

 • Po spuštění
  • Nedělat nic - po spuštění GeoGetu vám zůstane prázdný seznam. Lze jej naplnit třeba hledáním nebo filtrováním Toto je asi nejrozumnější volba, protože málokdy budete potřebovat zobrazit v seznamu stejnou sadu keší a program by tedy při každém spuštěni dělal zbytečnou práci.
  • Zobrazit seznam (výchozí filtr) - načte do seznamu výchozí filtr
  • Stáhnout a naimportovat nové PQ - stáhne buď z emailu nebo GC Live vaše PQ a naimportuje je.
 • Zkontrolovat aktualizace
  • Kontrola po spuštění - Velmi důležitá volba - zamezí totiž spoustě problémů a pro běžného uživatele není žádný důvod tuto kontrolu vypínat :!:
  • Upozorňovat pomocí tooltipu - bez této volby by ta první ani neměla smysl. Součinností těchto dvou “službiček” GeoGet se totiž automaticky po každém startu dozvíte, jestli už vyšla nová verze GeoGetu nebo nějakého z pluginů.
 • Nastavení www.geocaching.com
  • Uživatelské jméno - Váš nick, GeoGet ho nepoužívá k přihlašování, ale například při určení, které kešky jsou vaše. Můžete uvést více jmen oddělených čárkami.
 • Prohlížeč webových stránek
  • Určete si, v jakém prohlížeči se bude otevírat třeba cachemapa! Pokud necháte políčko prázdné, bude GeoGet používat vždy prohlížeč, který máte v počítači nastavený jako výchozí

Souřadnice

Funkce byla ve verzi 2.9.9 odstraněna, proto ani její nastavení není k sispozici.

Název volby Výsledek
Zeměpisná šířka
Neměnit Neprovede žádnou změnu
Vždy kladné Vždy písmenko N zeměpisné šířky
Vždy záporné Vždy písmenko S zeměpisné šířky
Zeměpisná délka
Neměnit Neprovede žádnou změnu
Vždy kladné Vždy písmenko E zeměpisné délky
Vždy záporné Vždy písmenko W zeměpisné délky

Hodí se, když například dodáváte GeoGetu data ve formátu stupňů (49.8695609558, 16.9086958758). Geoget si pak bude ukládat stupně se správným znaménkem (písmenkem).

Získávání dat

FIXME

Konfigurace GeoGetu - Získávání dat

Slouží k získávání dat většího rozsahu pomocí automaticky generovaných PQ. Zde naleznete příklady jak vyplnit potřebné údaje.

Ovládací prvky:

 • Přidat - vytvoří nový profil pro stahování PQ (viz návod v odkazu výše)
 • Změnit - upraví aktuálně zvolený profil ze seznamu (viz návod v odkazu výše)
 • Smazat - odstraní TRVALE vybraný profil pro stahování PQ
 • Vložit spoilery do listingů kešek - pokud jsou v databázi načteny spoilery (obrázky s nápovědou pro hledání), budou uloženy do listingu.

HTTP proxy

Konfigurace GeoGetu - HTTP proxy

 • Co je to proxy? Asi nejlíp vám to vysvětlí tetička wiki.
 • Pokud si nejste jistí, využijte volby Nastavení proxy ze systému a je po problému.. Doufejte
 • Používám proxy? Tak to vám nepovím, ale můžete to zjistit sami… Toto je pouze nejpravděpodobnější varianta!
  • Otevřeme ovládací panely
  • Pokud máme zobrazeno po kategoriích, pak otevřeme Síť a internet
  • Rozklikneme Možnosti internetu..
  • Tlačítko Nastavení místní sítě
  • Ve spodní polovině získáte adresu a port
  • Klik na upřesnit
  • Zde získáte uživatelské jméno…

Informace o kešce

Konfigurace GeoGetu - Informace o kešce

 • Listing kešky
  • Zmenšit velké obrázky - zmenší velké obrázky na rozlišení použitelné v GeoGetu
  • Offline režim - GeoGget se nebude připojovat k internetu (netýká se např: GeoJarry)
  • Zobrazení hintu - ovlivní, jakým způsobem se bude zobrazovat hint v listingu, posléze i v tisku:
  • Druh písma - písmo použité k zobrazení listingu
  • Velikost písma - velikost písma použitá při zobrazení listingu
 • Logy u kešek
  • Počet uchovávaných logů - počet logů ke každé keši, co zůstane v databázi. Hodnota -1 znamená, že se v databázi uchovávají všechny logy.
  • Uchovat poslední “důležité” logy - uchová poslední logy například typu:
   • Enable listing
   • Archive
   • Unarchive
   • Disable listing
   • Publish listing
   • ….
  • Uchovat logy uživatelů - uchová logy například vašich přátel, jednotlivé nicky oddělujte čárkou

Náhledové mapy

Konfigurace GeoGetu - Náhledové mapy

 • Zobrazují se v listingu (Ukázat bod -> Náhledové mapky)
 • Náhledové mapy v listingu
  • Generování náhledových map - pokud je zatrženo, pak v zobrazeném listingu budou zobrazeny i náhledové mapky
  • Rozměr - Udává rozměr náhledových map v listngu. Šířka x Výška v pixelech
  • Dále se zde nachází tři karty pro tři používané zdroje map:
   • Každá karta má tyto části:
    • Omezení - region mapy, maximální počet náhledů za den
    • Povolit - zrušením tohoto zatržítka GeoGet přestane používat tento mapový zdroj
    • Mapa 1 / Mapa 2
     • Druh - Druh mapy (fotomapa, turistická, silniční, terénní)
     • Zoom - Přiblížení mapy, lze zjistit experimentálně
    • Speciálně pro mapy.cz
     • Mezipaměť dlaždic - mají se dlaždice ukládat pro příští použití? (omezuje množství přenesených dat, využití v různých pluginech či mobilních aplikacích)
     • Měřítko - má mapa obsahovat schematicky zobrazené měřítko?
     • Turistické značky - mají být v mapě vloženy i turistické značky? (Po updatu serveru http://mapy.cz dne 13.7.2012 by měly fungovat i větší přiblížení)

Tagy

Funkce byla přesunuta do samostaného menu Nastavení - Nástroje tagů.

Konfigurace GeoGetu - Tagy

Menu slouží pro správu kategorií tagů jako celku, najednou v celé databázi keší:

 • Nejdříve vyberte kategorii tagů, kterou chcete měnit.
 • Smazat kategorii tagů - smaže zvolenou kategorii tagů
 • Přejmenovat kategorii tagů - Budete vyzváni k zadání nového názvu kategorie tagů. Po zadání se kategorie přejmenuje.

Jazyk

Konfigurace GeoGetu - Jazyk

Národnostní nastavení GeoGetu

 • Jazyk GUI
  • Jazyk rozhraní
  • Stačí kliknout na jazyk, tlačítko 0K a vypnout/zapnout GeoGet
  • Formát data a času
   • Formát, jakým bude GeoGet interpretovat datum a čas např. v listinzích
   • Viz tabulky níže
  • Jednotka vzdálenosti
   • Kilometr
   • Imperiální míle - u nás nepoužívaná jednotka

Datum

Parametr Vysvětlení
y Rok - poslední 2 číslice
yy Rok - poslední 2 číslice
yyyy Rok jako 4 číslice
m Měsíc bez nuly (1, 2, 3, … 12)
mm Měsíc jako 2 číslice (01, 02, 03, … 12)
mmm Měsíc slovem - zkráceně (Jan, Feb)
mmmm Měsíc celým slovem (January)
d Den číslem bez nuly na začátku (1, 2, 3, … 31)
dd Den dvěma číslicemi (01, 02, 03, 04, … 31)
ddd Den slovy - zkráceně (Sun, Mon, Tue)
dddd Den celým slovem (Sunday)
ddddd Např: 15/07/2012 - záleží na systému a aplikaci
dddddd Např: 15 July 2012 - záleží na systému a aplikaci

Čas

Parametr Vysvětlení
c Např: 05/06/2000 01:02:03 - záleží na aplikaci a systému
h Hodiny (1, 2, 3, 4,…23)
hh Hodiny (01, 02, 03, 04,…23)
n Minuty (0, 1, 2, 3,….59)
nn Minuty (00, 01, 02,….59)
s Sekundy (0, 1, 2, 3,….59)
ss Sekundy (00, 01, 02,….59)
zzz Milisekundy, 3 místa
t Např: 13:36
tt Např: 13:36:23

Databáze

Konfigurace GeoGetu - Databáze

 • Po spuštění
  • Použít výchozí databázi - použije po startu databázi geoget. Doporučuji.
  • Použít naposledy použitou databázi - použije databázi, se kterou GeoGet pracoval před posledním ukončením
 • Záloha databáze
  • Počet uchovaných záloh - počet záloh každé databáze, kterou bude GeoGet používat
:?: Tip: Nenastavujte si počet záloh nižší než 3! V budoucnu tím ušetříte spoustu problémů!

Geocaching Live

Konfigurace GeoGetu - Geocaching Live

Samotnému GC Live je věnována sólo stránka, takže jenom souhrnem:

 • Jste přihlášen jako: - Nick právě přihlášeného uživatele: Příklad: jste BM, kolega PM, přihlásil se vám do API, abyste si mohli stáhnout keše přes api na víkendový kombajn. Tady zjistíte, že se neodhlásil :-)
 • Typ vašeho účtu: - Další užitečná věc. I když jste si koupil PM, stále vám nefungují PM služby v API? Tak to se asi do GeoGetu nenačetla informace o vašem stavu. Mělo by stačit se znova přihlásit.
 • Přihlásit na Geocaching Live … - otevře okno pro přihlášení do GC Live API
 • Zkontrolovat stav Geocaching serverů: - otevře stránku http://status.geocaching.com
 • Spravovat autorizace ke Geocaching Live - otevře stránku pro správu přihlášených aplikací do GC Live API

Barvy

Konfigurace GeoGetu - Barvy

Nastavení slouží k úpravě barev v seznamu keší jako indikace různých stavů a vlastností keše.

Rozšířené

Konfigurace GeoGetu - Rozšířené

Nastavení je určeno pro zkušenější uživatele, protože nevhodné nastavení některých polože může znamenat komplikace při běhu Geogetu.

Nastavovat je možné následující hodnoty:

gclive.debugzapíná ukládání stažených dat v surovém tvaru, tak jak byly přes GC.Live staženy. Soubory jsou v adresáři DATADIR\temp
geoget.beepzapíná zvukové upozornění na dokončení některých déle trvajících operací
geoget.cachelimitnastavuje maximální počet řádků v seznamu, pro která se drží data v paměti. Jinak se musí pro data pokaždé sahat do databáze, což je pomalé.
geoget.dblimitnastavuje velikost databáze (v MB), při které se deaktivují některé z akcí, které buďto velmi výrazně zpomalují práci GG a nejsou přitom nějak extra podstatné, např. výpočet celkového počtu logů a waypointů v databázi vypisované ve stavovém řádku, nebo akce omezující diskový prostor např. bude potlačeno automatické vytváření záloh, aby se zabránilo vyčerpání diskového prostoru. Stav vypnutí automatických záloh je ve stavovém řádku indikovén šedou ikonkou štítu - normálně je zelená nebo žlutá v okamžiku, kdy se záloha vytváří
geoget.httptimeoutnastavuje čas v milisekundách, po který Geoget čeká na odezvu (nějakého webového) serveru
geoget.debugscriptzapíná textový výpis pseudokódu překládaného scriptu (jako výkonné časti pluginu). Informace jsou uloženy do souboru se stejným jménem jako script, ale je doplněna přípona .txt. Soubory jsou umístěny v adresáři temp, tedy např. DATADIR\temp\condition.ggv.pas.txt
geoget.sqlcachenastavuje velikost cache (vyrovnávací paměť) pro SQL dotazy do databáze. Zmenšení hodnoty může výrazně zpomalit operace s databází. Zvětšení může zlepšit výkon, ale zvýší spotřebu paměti. Kladné hodnoty udávají velikost cache v počtu 4KiB databázových stránek, lze ale použít i záporné hodnoty, které představují velikost cache v kilobytech.

Adresář DATADIR\temp, do kterého jsou ukládány soubory při zapnutých *.debug* funkcích, je při každém startu Geogetu vymazán.

user/menu/nastroje/nastaveni.txt · Last modified: 2019/06/06 08:11 by gord