GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:finalverification

FinalVerification

Plugin pro jednoduchou a pohodlnou evidenci a zobrazení, které kešky, kdy, a jakým způsobem byly (ne)ověřeny s možností použít vlastní poznámku.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:finalverification?download

Popis

Plugin se skládá hned z několika skriptů:

 • skript pro volbu určení (ne)ověření kešek
 • skript připravených patřičných filtrů
 • skript pro konverzi starého formátu TAGů na nový - který není po instalaci přímo dostupný z panelu pluginů
 • skript exportu seznamu do HTML výstupu, kde je ověření rovněž zahrnuto

Po instalaci jsou vybrané pluginy k dispozici jak na panelu pluginů GG, tak i listingu keše.

Ovládání

- Automatické vložení

Vyvoláním skriptu se spustí nejprve automatická detekce “ověřovátka” v listingu kešky. Je-li nějaké nalezeno, objeví se výzva s volbami zadání data, atributu a poznámky. Nalezené ověřovátko je okamžitě zobrazeno na potvrzovacím tlačítku OK.

Rozpoznána jsou běžná standardní ověřovátka, po vzoru pluginu Checker od autora Mikrom. Jsou to tedy:

 • Evince
 • Geocheck
 • Geochecker
 • Hermanský
 • Certitudes
 • Komurka
 • Gccounter

Pokud je výše zmiňovaný plugin Checker nainstalovaný, lze jej pro ověření finálních souřadnic volat i z tohoto místa (objeví se jeho ikonka vlevo od tlačítka OK), a na základě výsledku ověření se rozhodnout o následných krocích.

- Ruční vložení

Pokud nebylo žádné “ověřovátko” detekováno, nabídne se možnost jeho ručního zadání. Se stejnými doplňujícími informacemi, jako u automatické detekce.

Volba nabízí uložení jednoho z těchto ověření:

 • bylo použito kontroverzní ověření na Fináři
 • řešení se nacházelo přímo v listingu (kde mohl být i chyták, že?)
 • jiný způsob ověření (např. finálky získané v terénu, na vyluštěném tlf. čísle, přítel na telefonu a pod.)
 • neověřeno (finálky nebylo možné ověřit)

- Těmito volbami je de facto dána i váha správnosti vyluštěných finálek pro vlastní odlov.

Kliknutím na vybrané ověření se toto zobrazí na potvrzovacím tlačítku OK. Jako výchozí je nastaveno “neověřeno”.

- Společné možnosti

Ovládání kalendáře je standardní, takže si lze kliknutím na rok urychlit práci se zadáním staršího data.

Výchozí datum je vždy, po otevření nabídky pro zadání ověření (automaticky i ručně), nastaveno na “dnešní”. Datum patří mezi položky, které lze dodatečně editovat. V tom případě se po spuštění skriptu nastaví kalendář na již uložené datum. V obou případech (automatickém i ručním) není nutné datum zadávat. K tomu slouží patřičné zatržítko. Například v případě, kdy není známo (zapomenuto, kdy bylo vyluštěno), nebo je keška neověřena… V případě evidence dne vyluštění (ne ověření), bude pravděpodobně zadáno i u neověřených kešek.

Další vlastnost, kterou lze určit (společnou volbou pro automatické i ruční zadávání), je atribut. Například způsob luštění, náročnost luštění, o jaké datum se jedná… více viz. dále - kapitola Atributy. Atributy je prakticky možné využít k čemukoli, nebo je nepoužívat vůbec (nastavení bez atributu).

Poslední položkou, kterou lze s ověřením uložit je krátká poznámka k ověření. Např. u koho byla ověřena keška s ověřením „jinak“, apod. Velikost poznámky je sice neomezená, ale měla by sloužit opravdu jen jako pomůcka. GG disponuje vlastní poznámkou. Důvodem stručnosti je i export do GPS –čím kratší, tím lepší…

Pro zadávání lze vybrat více kešek, ukládání však probíhá jedna po druhé. Kód keše i s jejím jménem je vždy zobrazen v záhlaví okna. Např.: GC3KEK6 > Pani kluci pro keš Pani kluci (viz. předchozí obrázky).

- Změna ověření

Plugin počítá i se situací, kdy může dojít k dodatečnému vložení, smazání, nebo i změně ověřovátka v listingu keše. Pro tento případ disponuje funkcí Změna ověření . Je k dispozici po spuštění skriptu nad keškou s již zadaným ověřením, v levém dolním rohu, a v principu funguje stejně, jako při zadávání. Nejprve tedy automaticky zkontroluje přítomnost (a v případě existence i typ) ověřovátka v listingu. Případné nalezené ověřovátko zobrazí na potvrzovacím tlačítku OK. Pokud však není žádné ověřovátko nalezeno, objeví se nabídka ručního výběru, stejně, jako při zadávání. V obou případech je provedení skriptu oznámeno zmizením ikonky funkce Změnit ověření . Změna je uložena až po potvrzení tlačítkem OK. Lze ji odmítnout zavřením okna pomocí Zavřít .

Před spuštěním

Po spuštění nalezeno…

…nebo nenalezeno

- Poznámka

Se zobrazením poznámky ve sloupci je možné naložit takto:

 • vypnout
 • indikovat - zobrazením ikonky
 • zobrazit - zobrazit text
 • zobrazit i indikovat - kombinace předchozího

Obsahuje-li ověření poznámku, je její zobrazování ve sloupci v textové podobě dost nepraktické. Nejrychlejší způsob, jak ji zobrazit, je spustit skript nad vybranou keškou, a přečíst si ji tady. Opravdu by měla sloužit jen jako doplněk - pomůcka.

- Mazání

Samozřejmostí je možnost uložené informace ověření smazat . Lze tak učinit spuštěním skriptu nad vybranou keškou s již zadaným ověřením.

Atributy

Na předchozích obrázcích je patrné, že atributy na nich se liší. Jejich vzhled, ikonku pro každý z obou atributů, je možné zvolit dle vlastního uvážení z několika předem definovaných. Zpravidla je lze použít párově, a jejich parametry přiřazení (abecední znaky) pro konfiguraci pluginu jsou v následující tabulce.

Seznam použitelných atributů:

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X

Výběr se provádí v nastavení konfigurace pluginu, viz. kapitola nastavení. Pro vlastní zadávání jsou pak k dispozici tři volby:

 • bez atributu
 • 1. atribut (např.: datum ověření, vyluštěno osobně, šlo vyluštit doma, lehké luštění…)
 • 2. atribut (např.: datum vyluštění, vyluštěno kolektivně, nutné luštit v terénu, těžké luštění…)
 • 3. atribut (např.: pomoc ownera - prostě stejně jako u 1. a 2. atributu jakýkoliv “vlastní” význam)

Filtry

Pro pohodlnější a rychlejší práci s takto označenými keškami je připravené i filtrování.

Natavení filtru nedovolí stav, kdy není zvolena žádná položka (nedojde tak k zakázanému stavu). Principiálně nelze nad filtry pluginu použít funkci filtrované hledání.

Export

Informace, zda byla vůbec keška nějakým (a jakým) způsobem ověřena, je důležitá i v terénu. Proto je k dispozici také export HTML list FinalVerification. Vzdálenost a směr u keší i waypointů je vypočítána buď od referenčního bodu nastaveném v GG, nebo od první kešky v zobrazeném seznamu. V druhém případě je pak v exportovaném souboru označena jako výchozí bod výpisu. Způsob výpočtu je nastavitelný v konfiguraci pluginu.

Nastavení a konfigurace

Nastavení

Výchozí konfiguraci pluginu lze změnit jeho nastavením standardním způsobem. Jak pro vizualizaci (prefix visual) a zadávání (prefix cfg), tak i export do HTML (prefix exp). Jde o položky:

 • visual_ATRB - zobrazování ikonky atributu (zapnuto / vypnuto)
 • visual_NOTE - zobrazení poznámky ikonkou, v textové podobě, obojí, nebo nic
 • visual_DATE - datum zobrazovat, nebo nezobrazovat
 • visual_FIX - společná šířka zobrazovaných ikonek (fixní / variabilní)
 • cfg_DATE - předvolba formuláře: při zadávání vložit datum (zapnuto / vypnuto)
 • cfg_ATRB - předvolba formuláře: bez zadání, atribut1 @, nebo atribut2 #
 • cfg_ICOATRBUT - definice ikonek atributů (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P)
 • exp_REFPOINT - výpočet vzdáleností a směru (od prvního bodu exportu / od referenčního bodu GG)

(výchozí hodnoty jsou tučně)

Instalace

V případě, že v seznamu ještě neexistuje, vytvoří se při instalaci na právě používaném seznamu automaticky sloupec ?……………………Datum (. = mezera) pro TAG FinalVerification. Současně se přiřadí vizualizační skript pro přehledné zobrazení informací o ověření. Do ostatních konfigurací sloupců (tedy do jiné sady než je právě používána) je nutno přidat sloupec a přiřadit vizualizační skript standardním způsobem. Doporučení pro záhlaví sloupce je ?” 24 mezer a “Datum, šířka sloupce 145, zarovnání vpravo - pro fixní šířku ikonek. Pak je dosaženo vzhledu na obrázku níže.

(jde o fiktivní záznamy v testovací databázi)

Při odinstalování je ze seznamu odstraněn sloupec pro TAG FinalVerification z aktuálně používané sady sloupců a nabídnuta možnost ponechat v databázi uložená data ověření (TAG FinalVerification).

Každá hodnota v Kategorii TAGu FinalVerification má jednoduchou podobu, která je svou strukturou čitelná i v GPS.

@evince-1.6.2001~Poznámka

Na první pozici je znak indikující jaký má záznam atribut (- bez určení, @ atribut 1, # atribut 2, & atribut 3). Následuje název ověřovátka. Dále datum mezi oddělovači - a ~. Na samém konci je případná poznámka.

Tím již není zajištěno grafické zobrazení i v listingu generovaném GG po dvojkliku na kešku. Dle informačního šumu by ale mělo jít v budoucnu podobu tohoto listingu ovlivnit už přímo v GG.

Konverze dat (TAG)

Pokud byl instalován plugin verze 2.1.4 a nižší, je třeba provést konverzi dat. Na aktuální databázi je při instalaci provedena konverze automaticky. Pro případ, že je plugin FinalVerification využíván i na dalších databázích, je součástí instalace i skript DBFix , kterým lze provést tuto konverzi dat i dodatečně. Stačí spustit skript nad vybranou databází, a vše je provedeno automaticky. Pokud databáze neobsahuje starou strukturu tagů, nic se nestane - skript se ukončí bez jakéhokoli zásahu do databáze.

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: finalverification-4.2.2.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
finalverification-4.2.2.gip182.3 KiB2015/10/30 00:00
finalverification-4.1.4.gip171.8 KiB2015/03/06 00:00
finalverification-3.2.6.gip142.2 KiB2015/02/25 00:00
finalverification-2.1.4.gip167.0 KiB2015/02/11 00:00
finalverification-1.0.3.gip123.9 KiB2015/02/02 00:00

Seznam změn

4.2.1 (2015/10/29)

 • novinka: možnost vložení atributů i bez zadaného data
 • novinka: přidán třetí atributů
 • novinka: rozšířen výběr ikonek atributů

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

4.1.4 (2015/03/05)

 • novinka: možnost změnit ověřovátko při zachování ostatních dat (atribut, datum, poznámka)
 • novinka: pro export HTML volba referenčního/výchozího bodu - přiblížení se standardům GG
 • novinka: možnost nastavení společné šířky zobrazovaných ikonek - fixní nebo variabilní
 • novinka: možnost výběru ikonek pro atributy (z několika předdefinovaných)
 • novinka: indikace automaticky nalezených ověřovátek (při editaci všech typů ověření)
 • novinka: doplnění filtrů o atributy

3.2.6 (2015/02/23)

 • novinka: aplikována spolupráce s pluginem Checker
 • novinka: doplněna “drobná” poznámka
 • novinka: doplněn atribut (např. pro datum)
 • novinka: přidán skript DBFix pro případný převod dat v dalších databázích (instalace to provede jen na aktuální databázi)
 • změna: odstraněno omezení pouze na mysterky
 • změna: změněna podoba uložených informací z ohledem na export do GPS (požadavek)
 • oprava: opraven design ikonek v seznamu (odstraněny vznikající otřepené okraje)

2.1.4 (2015/02/11)

 • novinka: zakomponování informace “datum ověření” (vyluštění)
 • novinka: automatická detekce nejpoužívanějších ověřovátek
 • oprava: vyfiltrované kešky jsou do seznamu načteny bez waypointů
 • oprava: oznámení, že keš není mysterkou až po otevření okna pluginu a vybrání ověření

1.0.3 (2015/02/01)

 • Úvodní verze
user/skript/finalverification.txt · Last modified: 2021/05/02 19:12 by mikrom