GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:xml_parser

XML parser

GeoGet obsahuje XML parser již dlouho, ale od verze 2.6 je tento parser dostupný i všem skriptům. Jako parser je použita volně dostupná knihovna. V uvedeném odkazu je k dispozici celý projekt, ale dokumentace je velmi strohá, a to je hodně nadnesené tvrzení.

Použití ve skriptu můžeme demonstrovat na jednoduchém příkladu:

uses simplexml;
...
procedure PluginStop;
var
 Xml: TJclSimpleXML;
 n: integer;
 s: string;
 ele: TJclSimpleXMLElem;
begin
 Xml := TJclSimpleXML.Create;
 try
  xml.loadfromfile('test.gpx', seAuto, 0);
  //nebo lepe (viz upozorneni pod prikladem)
  //xml.loadfromfile('test.gpx', seUTF, 0);
  showmessage(XML.Root.Name);
  for n := 0 to XML.Root.Items.count - 1 do
  begin
   ele := XML.Root.Items[n]; 
   if ele.name = 'wpt' then
   begin
    s := 'X:' + ele.properties.ItemNamed['lat'].Value;
    s := s + ' Y:' + ele.properties.ItemNamed['lon'].Value;
    showmessage(s);
    ele := ele.items.Itemnamed['cache'];
    if assigned(ele) then
    begin
     ele := ele.items.Itemnamed['long_description'];
     if assigned(ele) then
      begin
       s := ele.value;
       Stringtofile(s, 'test.txt');
      end;
     end;
   end;
  end;
 finally
  xml.free;
 end;
end;

Zdá se, že druhý parametr seAuto funkce LoadFromFile() nepracuje úplně spolehlivě. Občas se mi stává (při krátkých souborech?), že výsledek parsování není převeden do požadovaného výstupního kódování (třetí parametr funkce, 0=ANSI a zkoušel jsem pod Windows i 1250), ale zůstává ve vstupním kódování souboru. Pokud jsem druhým parametrem předepsal použité vstupní kódování (např. seUTF8), na chybné kódování výstupu jsem nenarazil. Takže doporučuji raději použít

 xml.LoadFromFile('test.gpx', seUTF8, 0);
user/navody/xml_parser.txt · Last modified: 2015/09/21 00:00 (external edit)