GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty:com

Volání COM/OLE objektů

Ze skriptů Geogetu lze volat i libovolný COM nebo OLE objekt z počítače.

Pro tento účel lze ve skriptech používat proměnné typu variant, které jsou schopny v sobě držet libovolný datový typ včetně interfaců ke COM/OLE objektů.

Příklad

Následující kód ukazuje, jak lze ze skriptu používat Microsoft XML. V příkladu se otevře soubor my.gpx ve vašem datovém adresáři, vyberou se všechny názvy bodů, které soubor obsahuje, a prvních 20 se vypíše.

procedure ReadXML;
var
 Document: variant;
 NodeList: variant;
 Root: variant;
 s: string;
 n: integer;
begin
 try
  Document := CreateOleObject('Microsoft.XMLDOM');
  try
   Document.Async := false;
   Document.ValidateOnParse := false;
   Document.ResolveExternals := false;
   Document.PreserveWhiteSpace := true;
   Document.Load('my.gpx');
   if Document.ParseError.ErrorCode <> 0 then
   begin
    ShowMessage('Parse Error line ' + inttostr(Document.ParseError.Line)
     + ', character ' + inttostr(Document.ParseError.LinePos) + CRLF
     + Document.ParseError.SrcText);
    exit;
   end;
   Root := Document.DocumentElement;
   NodeList := Root.SelectNodes('/gpx/wpt/name'); //XPath
   ShowMessage('Found: ' + IntToStr(NodeList.Length) + 'x');
   s := '';
   for n := 0 to NodeList.Length - 1 do
   begin
    if n >= 20 then break; //just first 20 records...
    s := S + CRLF + NodeList.Item[n].Text;
   end;
   ShowMessage(s); //display result
  finally
   Document := varNull;
  end;
 except
  ShowMessage('Crashed?');
 end;
end;
user/skripty/com.txt · Last modified: 2011/10/08 00:00 (external edit)