GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:poigarminstatusicon

POI Garmin Status Icon Generator

Plugin vytváří překryvné stavové ikony pro doplnění ikon keší v nových GPS firmy Garmin. V GPS je pak zobrazena ikona keše doplněná o zobrazení dalších informací podle přání uživatele. Dosavadní způsob, kterým uživatel generuje keše do GPS se nemění, ale tímto pluginem se doplňuje o další export, který rozšíří informace zobrazené na mapě a k současné ikoně keše doplní další ikonky.

Autor

 • Thomas - inspirace, motivace, požádal mě o funkci podobnou té, kterou má GSAK
 • Medwyn_cz - konzultace, nápady, dokončení překladu do EN

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:poigarminstatusicon?download

Motivace

Konkurenční placená aplikace GSAK má sice odlišnou logiku a principy činnosti než GeoGet, ale vzájemně mezi sebou přebírají nápady na funkce, které jsou uživatelům užitečné. Jednou z takových funkcí, se kterou přišel GSAK jako první je doplnění ikon keší o další užitečné informace tak, aby nebylo nutné pro jednoduchý přehled pročítat listing keše a v něm něco vyhledávat.

Jeden z uživatelů obou aplikací kontaktoval Medwyna a ten zase mě s tím, zda a jak by se dalo podobné funkce dosáhnout v GeoGetu. Výsledkem mnoha úvah a pak nějakého toho kódování je tento plugin.

Ukázky výsledků

Po volbě Kam vést a Moje POI (přesné pojmenování položek menu záleží na překladu ve Vaší GPS) je v menu položka Status Icons, která umožní vyhledávat mezi kešemi podle některého z kritérií. Druhý obrázek ukazuje nabídku vytvořenou podle zvolených kritérií.

Ukázka stavových ikon na mapě:

Pojmy

Abychom se nějak domluvili a nedocházelo ke zmatkům, musíme se dohodnout na používání některých pojmů. Pro snazší pochopení si vezmeme následující ikonu mysterky.

PojemVysvětlení
Stavová ikonajedná se o překryvnou ikonu, překreslovanou přes ikonu keše. Stavová ikona je složená z několika dílčích stavových ikon. Vše okolo ikony keše se nazývá stavová ikona.
Dílčí stavová ikonaje malý obrázek, který indikuje, že keš splňuje nějaké kritérium v určitém prvku. Na obrázku je 5 dílčích stavových ikon: samostatně každá ikonka po obvodu + zelené čáry po obvodu
PrvekPrvek je nositelem informace o keši. Může se jednat o běžnou informaci jako je velikost, stav, terén, ale také o komplikovanější informaci jako např. hodnota tagu. Prvek je obvykle zobrazován na jednom místě stavové ikony a představuje jej jedna dílčí ikonka.
Kritériumkritériem budeme rozumět nějakou formuli, kterou jde vyhodnotit do stavu platí/neplatí a která zároveň obsahuje pokyn k zobrazení dílčí stavové ikonky (poloha ve stavové ikoně, vlastní obrázek)
Hodnotahodnota je součástí kritéria a upřesňuje vyhodnocení jeho platnosti. Hodnotou je číslovka, text nebo výběr jedné či více hodnot z nabízených možností (opět číselných nebo textových)

Praktický příklad: Chci mít zobrazeno varování (ikonou) u keší, které mají terén vyšší, než 3. Vyberu si tedy mezi prvky Terén, kde nastavím kritérium, že pro hodnoty terénu vyšší než 3 se má zobrazit dílčí stavová ikona vykřičníku. V tomto případě je tedy prvkem terén s hodnotou mezi 1 a 5. Kritérium pouze zjišťuje, u kterých keší je hodnota terénu vyšší než 3. Pokud je kritérium (podmínka) splněno, zobrazí se dílčí stavová ikona vykřičníku (nebo jakákoliv jiná, kterou si zvolíte ;)). Všechny dílčí stavové ikony se ve výsledku spojí v jednu jedinou velkou stavovou ikonu, která se zobrazí v navigaci.

Obsah instalace

Součástí instalačního balíčku jsou kromě vlastních scriptů také:

 • ukázková nastavení pro GPS s dílčími stavovými ikonkami kolem ikony keše
 • ukázková nastavení pro GPS s dílčími stavovými ikonkami umístěnými posunem mimo ikonu keše
 • sada ikon keší pro GPS (16×16 bodů) - použito pro ukázku při konfiguraci, ikony nejsou součástí dat generovaných pro export do GPS.
 • základní sada dílčích stavových ikonek, kterou si může každý doplnit podle svého gusta

Funkce pluginu

 1. V principu plní plugin pouze jedinou funkci - generování výstupních souborů GPX a BMP pro POILoader.
 2. Ovšem aby bylo možné generovat výstup, je třeba pluginu nějak říct co, jak, kam. O tento úkol se stará nastavení pluginu.

Protože plugin vlastně plní dvě odlišné funkce, jsou jeho součástí také dva samostatné skripty - jeden exportní a druhý konfigurační. Na exportu není v podstatě co řešit a nastavovat, to je dáno použitým zařízením (GPS od Garminu), nastavení je to, co by mělo dělat plugin uživatelsky užitečným.

V GeoGetu je více možností, jak dostat do GPS keše a jejich ikony. Pro použití výhod tohoto pluginu nemusí uživatel měnit své zvyky a postupy. Ikony keší vygeneruje tak, jak je zvyklý, a pak jen navíc spustí další export, kterým vygeneruje další sadu ikon s doplňujícími informacemi. Tento postup má zásadní výhody:

 • stávající postup zpracování exportu keší se nemění
 • nezáleží na tom, v jakém formátu a jakým způsobem uživatel generuje ikony keší (PQ, GPX nebo POI)
 • stavové ikony mohou být generovány nad jiným výběrem keší
 • je možné použít několik různých nastavení pro generování stavových ikon, každé nastavení pro jinou množinu keší
 • v GPS je pod novou položkou v POI (Status Icons) možné vyhledávat mezi kešemi podle kritérií, podle nichž jsou generovány stavové ikony. Je tak možné vyhledat seznam keší s nastaveným TAGem Výlet nebo s terénem 5, poznamenaným bonusovým číslem a podobně.

Nastavení pluginu

Nastavení pluginu spočívá v definici několika základních informací a pak v nastavení exportu, resp. pravidel pro generování stavových ikon. Konfigurace pluginu je standardní záležitostí Správce pluginů a definuje se tu zejména:

 • INI soubor s definicí pravidel pro export
 • zapnutí expertního režimu formuláře pro definici pravidel exportu stavových keší

Nastavení exportu

Export stavových ikon je to hlavní, oč tu běží. Protože jsem zastáncem toho, že každý uživatel má jiné potřeby, v kterých bych jej neměl omezovat, nebudu mu předepisovat konkrétní hodnoty, při kterých ponese stavová ikona nějakou informaci, a výběr nechám na něm.

Pochopitelně, ne každý bude ochoten nebo schopen si vytvořit vlastní konfiguraci, proto jsou součástí instalace ukázková nastavení a uživateli nic nebrání v použití některého již předpřipraveného nastavení. V následujícím textu se tedy budeme zabývat nastavením exportu k tomu určeným scriptem.

Všechno nastavení exportu je uloženo ve textovém INI souboru a plugin, kterým se nastavení provádí, při svém spuštění nechá uživatele vybrat, s kterým souborem se má pracovat. Jakmile si uživatel vybere soubor, plugin zobrazí v něm zapsané nastavení.

Plugin pro nastavení pracuje se seznamem keší, které byly označeny před spuštěním pluginu. Na těchto keších je možné zkoušet, jak bude vypadat výsledná stavová ikona. Keš je možné kdykoli změnit výběrem z načteného seznamu nebo je také možné zapsat přímo GC kód požadované keše (v tom případě není nutné, aby byla před spuštěním pluginu označena).

Nastavení pro generování stavových ikon má dvě úrovně:

 • základní nastavení
 • podrobné nastavení

Základní nastavení

Základní nastavení

 • Adresář s ikonami stavu slouží jako zdroj dílčích stavových ikon pro vytvoření celkové stavové ikony
 • Velikost ikony je nutné dodržet v maximální velikosti 24 x 24 bodů, jinak nebude v GPS zobrazena.
 • Posun určuje polohu, na kterou se bude vykreslovat stavová ikona. (Podrobnější informace uvádí nápověda dostupná přes ikonku otazníku v nastavení pluginu). GSAK ji vykresluje s posunem 0, takže stavové ikonky mohou být umístěny jen okolo ikony keše. To může někdy způsobovat problémy s vybráním keše kliknutím do mapy (místo keše se vybírají body s dílčími stavovými ikonkami). Proto plugin poskytuje možnost umístit stavovou ikonku o určitou vzdálenost mimo keš (vpravo, vlevo, nad, pod, šikmo vpravo nahoru, …). I Tato volba může mít nevýhodu - pokud bude několik keší blízko u sebe, může být ikona keše překryta stavovou ikonou jiné keše. Je jen na uživateli, kterou alternativu si vybere.
 • Seznam prvků - seznam všech prvků pro zapnutí nebo vypnutí každého prvku jako celku. Při vypnutí prvku jsou všechna jeho kritéria vždy ve stavu nesplněno a dílčí stavová ikonka nebude použita. Prvek se povoluje kliknutím na zaškrtávátko (fajfku) u příslušného prvku.
 • Adresář s ikonami keší slouží jen k zobrazení náhledu. Do GPS se exportuje stavová ikona bez ikony keše.
 • Seznam keší, které byly označeny před spuštěním pluginu. Náhled stavové ikony je kombinován s právě vybranou keší z této skupiny.

Prvky

Ve stavové ikoně je možné použít následující prvky:

 • Koordinované souřadnice - v případě, že u keše jsou vypočtené finálové souřadnice (keš musí mít finálový waypoint!), je zobrazena dílčí ikona. Tento prvek má smysl použít jen v případě, že ikony keší jsou generovány na místech koordinovaných souřadnic a ikona keše je na mapě zobrazena v místě vypočtené finálky. Tím je na mapě ihned odlišena keška na finálových nebo výchozích souřadnicích. Prvek nemá žádné další nastavení
  :!: Stavová ikona je běžně kreslena na výchozí souřadnice keše. Pokud má keš finálový Waypoint, bude ikona kreslena na jeho souřadnice jen v případě, že prvek Korigované souřadnice je povolen. Pokud nechcete, aby stavová ikona obsahovala ikonku korigovaných souřadnic, ale celkem rozumně požadujete zobrazení stavové ikony u finálového bodu místo u výchozích souřadnic, musíte použít ikonku, která je celá průhledná (bude tam, ale nebude vidět).
 • Stav keše - dílčí ikona bude vygenerována v případě, že keš je v jednom z vybraných stav
  Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.
 • Velikost keše - dílčí ikona informuje o velikosti keše (jedné či více vybranými)
  Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.
 • Obtížnost keše - dílčí ikona informuje o obtížnosti keše (jedné či více vybranými)
  Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu
 • Terén keše - dílčí ikona informuje o terénu keše (jednom či více vybranými)
  Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.
 • Významné logy mezi posledními - dílčí ikona informuje o tom, že u keše je mezi X posledními logy některý z vybraných logů. Pochopitelně je nutné mít příslušný počet logů v databázi GeoGetu.
  Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.
 • Významné logy vybraných uživatelů - dílčí ikona informuje o tom, že zadaný uživatel má u keše některý z vybraných logů. Uživatel může být zadán výrazem, kterým je možné postihnout celou skupinu uživatelů. Pochopitelně je nutné mít příslušný počet logů v databázi GeoGetu.
  Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.
 • Moje DNF - tento prvek je zúženou variantou předchozího s tím, že uživatelem je vždy uživatel GeoGetu, musí se jednat o DNF log a keš dosud není uživatelem nalezena
 • Keš má některý z atributů - seznam atributů, z kterých si uživatel vybírá, je načten z aktuální databáze, proto není možné vybrat atribut, který v databázi není
  Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.
 • Keš obsahuje TAG zadané kategorie (případně i hodnoty) - uživatel vybírá z nabízených kategorií TAGů, které jsou v aktuální databázi a v případě potřeby může stanovit i hodnotu, kterou TAG musí mít, aby byla vygenerována dílčí ikonka.
  Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.
 • Favoritní body - jsou speciálním případem předchozího prvku, kterou je vybraná kategorie favorite a uživatel určuje minimální a maximální hodnotu, při které je generována dílčí ikonka. Vždy musí být definovány obě hodnoty!
  Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.
 • Listing obsahuje regulární výraz - plugin testuje, zda je zadaný výraz obsažen v listingu keše (viz nápověda pro zadání hodnoty dostupná přes ikonu v pluginu)
  Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.
 • Komentář obsahuje regulární výraz - plugin testuje, zda je zadaný výraz obsažen v uživatelském komentáři keše (viz nápověda pro zadání hodnoty dostupná přes ikonu v pluginu)
  Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.
 • Upozornění na přiblížení ke keši - tento prvek negeneruje žádnou dílčí ikonu, ale jeho záznam v GPX je upraven tak, aby GPS při přiblížení ke keši na stanovenou vzdálenost vydala zvukové upozornění.

Podrobné nastavení

Nastavení kritérií

Podrobné nastavení připadá v úvahu při povoleném prvku a definuje jednotlivá kritéria, která říkají, za jakých podmínek a kam bude zobrazena dílčí stavová ikona. Podrobné nastavení se mění v samostatné části formuláře, která je zobrazena až po příslušném pokynu k úpravě. (V expertním režimu je zobrazena vždy.)

Kritéria

Kritéria se vyhodnocují sestupně od prvního uvedeného po poslední. U některých prvků se vyhodnocují všechna kritéria, u jiných je vyhodnocování přerušeno při nalezení prvního platného (viz seznam prvků výše).

Zatímco seznam prvků je taxativně (nelze přidávat prvky, které v seznamu nejsou) daný a nelze jej bez zásahu do pluginu měnit, seznam kritérií je prakticky neomezený a uživatel si může kritéria mazat, přidávat nebo upravovat podle svého.

Každé kritérium definuje:

 • polohu dílčí stavové ikonky v celkové stavové ikoně. Kladné hodnoty jsou počítány z levého horního rohu. Pokud je souřadnice nulová nebo záporná, jde o vzdálenost ikonky zdola nebo zprava
 • jednu nebo dvě hodnoty pro vyhodnocení kritéria
 • jméno kategorie; jméno je použito jako položka v menu POI v GPS, pod níž bude možné najít kěše, které kritérium splňují
 • jméno souboru s dílčí stavovou ikonkou

Připravené stavové ikonky

Součástí instalace jsou předpřipravené ikonky, které mohou být využity pro indikaci stavu některého z prvků. Všechny soubory s ikonami mají jednotný tvar jména, aby bylo snadnější se v nich orientovat a vybrat vhodnou ikonu. Jméno souboru s ikonkou má tvar:

<obrazec>_<barva><barva pozadí>_<rozměr>.png

 • obrazec popisuje vlastní ikonku, její tvar
 • barva je písmeno barvy, kterou je obrazec vykreslen
 • barva pozadí je písmeno barvy pozadí. Pokud není písmeno uvedeno, je pozadí průhledné (nebo má barvu #FF00FF, která je jako průhledná interpretovaná)
 • rozměr uvádí velikost ikonky, aby byla nějaká představa o tom, kolik místa zabere a jak a kam je možné ji umístit

Instalace

Za normálních podmínek by uživatel vůbec neměl mít potřebu instalovat tento plugin jinak než automatickou instalací poklepáním na ikonu automatické instalace v úvodní části této stránky. Je ovšem také možné stáhnout si soubor gip a ručně spustit jeho instalaci.

Poznámky, známé problémy

 • velikost stavové ikony je omezena na 24 x 24 bodů, s většími ikonami nedokáže GPS pracovat
 • pokud do levého spodního rohu vyjde ve stavové ikoně nějaká jiná barva než průhledná, vše, co je touto barvou, bude v náhledu považováno za průhledné. V GPS by to mělo být zobrazeno správně, ale zpracování obrázků ve formuláři se chová takto

GPS - upozornění na rychlost a vzdálenost

POILoader v automatickém režimu vezme první číslo ze jména zpracovávaného souboru jako limit pro upozornění na rychlost. Ačkoli dokumentace tvrdí, že se tak děje jen u souborů s konkrétní strukturou jména, tak skutečnost je jiná a praxe ukazuje, že opravdu záleží jen na číslovce. Pokud vám bude takovéto upozornění od GPS vadit, je nutné se vyhnout číslicím ve jménu souborů, tedy nastavit hodnotu Kategorie v seznamu POI tak, aby neobsahovala žádné číslo. Zatím tedy vidím 2 možnosti jak tomuto chování zabránit:

 • přepnout POILoader do manuálního nastavení vlastností každého importovaného souboru
 • nepoužívat ve jménech číslice, což zase může trochu znepříjemnit orientaci v kategoriích POI v GPS

Toto je důvod, proč v ukázkových INI souborech jsou číselné hodnoty v kategoriích obtížnosti a terénu nahrazeny písmeny (1=A, 1.5=AA, 2=B, 2.5=BB, …).

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: poigarminstatusicon-1.0.2.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
poigarminstatusicon-1.0.2.gip75.1 KiB2014/01/06 00:00

Seznam změn

1.0.2 (6.1.2014) ===

 • úprava pro nový GeoGet

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

1.0.1 (28.2.2013, staženo 127x)

 • oprava: mazání výstupního adresáře až po vytvoření podadresáře Status Icons, maže se jen ten vytvořený
 • oprava: ukládání konfigurace pro některá kritéria
 • oprava: při směru umístění ikony stavu na sever od ikony keše se ignorovala vzdálenost
 • změna: ikony zaškrtávátka (výběr prvku)
 • změna: Busy při zpracování kritérií obsahuje i pořadí/počet

1.0.0 (18.1.2013, staženo 114x)

 • první veřejná verze
user/skript/poigarminstatusicon.txt · Last modified: 2019/06/13 20:18 by mikrom