GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


download

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
download [2019/05/02 16:36]
geby
download [2019/05/24 15:25] (current)
geby GC.API attribution
Line 11: Line 11:
 //Program GeoGet může bezúplatně používat kdokoliv, ale jen pro svojí osobní potřebu. Autor programu nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené užíváním programu. Autor nenese zodpovědnost za užití programu takovým způsobem, který je v rozporu s nějakým platným právním předpisem. Autor nenese zodpovědnost za to, pokud uživatel programem zpracovává data, která uživatel užívá či získává v rozporu s licenčím ujednáním poskytovatele dat.// //Program GeoGet může bezúplatně používat kdokoliv, ale jen pro svojí osobní potřebu. Autor programu nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené užíváním programu. Autor nenese zodpovědnost za užití programu takovým způsobem, který je v rozporu s nějakým platným právním předpisem. Autor nenese zodpovědnost za to, pokud uživatel programem zpracovává data, která uživatel užívá či získává v rozporu s licenčím ujednáním poskytovatele dat.//
  
-[[gcliveprivacy|Ochrana osobních údajů]]+[[geogetprivacy|Ochrana osobních údajů]]
  
 :!: **Pokud s čímkoliv z tohoto licenčního ujednání nesouhlasíte,​ program GeoGet nepoužívejte!** :!: **Pokud s čímkoliv z tohoto licenčního ujednání nesouhlasíte,​ program GeoGet nepoužívejte!**
Line 19: Line 19:
 //GeoGet program can be used by anyone free of charge, but only for your personal usage. Author of the program bears no responsibility for damage caused by using the program. The author assumes responsibility for the use of the program in a manner that is inconsistent with any applicable law. The author assumes responsibility for it, if the user program processes the data that the user obtains or uses inconsistent with the licensing arrangements of data providers.//​ //GeoGet program can be used by anyone free of charge, but only for your personal usage. Author of the program bears no responsibility for damage caused by using the program. The author assumes responsibility for the use of the program in a manner that is inconsistent with any applicable law. The author assumes responsibility for it, if the user program processes the data that the user obtains or uses inconsistent with the licensing arrangements of data providers.//​
  
-[[gcliveprivacy|Privacy Policy]]+[[geogetprivacy|Privacy Policy]]
  
 :!: **If you not agree with license terms, do not use GeoGet program!** :!: **If you not agree with license terms, do not use GeoGet program!**
 +</if>
 +
 +<if lang=cs>
 +==== Geocaching API ====
 +{{:​gcapi_144.png?​nolink |GC.API logo}}Používá Geocaching API. Pro podporu prémiových členů Geocachingu bylo umožněno vývojářům třetích stran spolupracovat s Geocaching HQ na celé řadě integrovaných produktů a služeb pro komunitu. API pro vývojáře aplikací je navrženo tak, aby fungovalo se základními službami geocaching.com a poskytovaly další funkce komunitě geocachingu.
 +<​else>​
 +==== Geocaching API ====
 +{{:​gcapi_144.png?​nolink |GC.API logo}}Powered by the Geocaching API. Made possible through the support of Geocaching Premium Memberships,​ the API program gives third-party developers the opportunity to work with Geocaching HQ on a full suite of integrated products and services for the community. API developer applications are designed to work with the core services of geocaching.com and provide additional features to the geocaching community.
 </if> </if>
  
download.1556807802.txt.gz · Last modified: 2019/05/02 16:36 by geby