GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:profile

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:skript:profile [2014/12/29 08:59]
gord [Seznam dostupných verzí]
user:skript:profile [2014/12/29 09:08]
gord [Jak knihovnu použít?]
Line 92: Line 92:
 <code pascal> <code pascal>
 {$ifdef PROFILER} {$ifdef PROFILER}
-  ProfileHtmlOutput(ProfileResults(),​true);​+var aProfile:​TStrings;​ 
 +{$endif} 
 +... 
 +{$ifdef PROFILER} 
 +  aProfile:=ProfileResults()
 +  ProfileHtmlOutput(aProfile,true); 
 +  aProfile.Free();
 {$endif} {$endif}
 </​code>​ </​code>​
 +
 +''​ProfileHtmlOutput()''​ vytváří HTML výstup, prvním parametrem je seznam stringů se zobrazovanými daty (ten poskytne funkce ''​ProfileResult()''​) a druhým parametrem je příznak, zda má být vytvořený HTML soubor hned zobrazen v browseru.
 +
  
 Výsledek pak může vypadat třeba takto: {{ :​user:​skript:​profile:​profileout.png?​nolink |}} Výsledek pak může vypadat třeba takto: {{ :​user:​skript:​profile:​profileout.png?​nolink |}}
user/skript/profile.txt · Last modified: 2019/06/13 20:08 by mikrom