GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


download

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
download [2014/11/10 00:00]
download [2019/03/17 17:01] (current)
geby betaverze 2.10
Line 1: Line 1:
 +<if lang=cs>
 +====== Ke stáhnutí ======
 +<​else>​
 +====== Downloads ======
 +</if>
 +
 +===== GeoGet =====
 +<if lang=cs>
 +==== Licence ====
 +
 +//Program GeoGet může bezúplatně používat kdokoliv, ale jen pro svojí osobní potřebu. Autor programu nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené užíváním programu. Autor nenese zodpovědnost za užití programu takovým způsobem, který je v rozporu s nějakým platným právním předpisem. Autor nenese zodpovědnost za to, pokud uživatel programem zpracovává data, která uživatel užívá či získává v rozporu s licenčím ujednáním poskytovatele dat.//
 +
 +[[gcliveprivacy|Ochrana osobních údajů]]
 +
 +:!: **Pokud s čímkoliv z tohoto licenčního ujednání nesouhlasíte,​ program GeoGet nepoužívejte!**
 +<​else>​
 +==== License ====
 +
 +//GeoGet program can be used by anyone free of charge, but only for your personal usage. Author of the program bears no responsibility for damage caused by using the program. The author assumes responsibility for the use of the program in a manner that is inconsistent with any applicable law. The author assumes responsibility for it, if the user program processes the data that the user obtains or uses inconsistent with the licensing arrangements of data providers.//​
 +
 +[[gcliveprivacy|Privacy Policy]]
 +
 +:!: **If you not agree with license terms, do not use GeoGet program!**
 +</if>
 +
 +
 +<if lang=cs>
 +==== Dostupné verze Geogetu ====
 +Podrobný [[:​gg2_changelog|popis změn]] v programu GeoGet.
 +
 +<box round 95% #DEE7EC>
 +:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD geogetsetup-*.exe highest~~
 +</​box>​
 +
 +=== Všechny dostupné verze ===
 +{{filelist>:​download:​geogetsetup*.exe&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +=== Veřejné betaverze ===
 +{{filelist>:​download:​geogetbetasetup*.exe&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +=== Milníky ===
 +  * **2.8.0** - Kompletní podpora Unicode
 +  * **2.6.0** - Spolupráce s GC.live API
 +  * **2.5.0** - Správa instalačních balíčků
 +  * **2.4.0** - Lokalizace skriptů
 +  * **2.3.4** - Nová CacheMapa.
 +  * **2.3.0** - Nové filtry a podpora pro ukládání rozvržení sloupců.
 +  * **2.2.5** - Podpora pro více databází v jednom datovém adresáři.
 +  * **2.2.3** - Zavedeny Vizualizační skripty.
 +  * **2.2.0** - Zaveden systém pro pohodlné tvoření a používání formulářů ve skriptech.
 +  * **2.1.0** - Zaveden lokalizační systém, včetně lokalizace do českého jazyka.
 +
 +<​else>​
 +==== Available versions ====
 +
 +{{filelist>:​download:​geogetsetup*.exe&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +=== Public betaversions ===
 +{{filelist>:​download:​geogetbetasetup*.exe&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +</if>
 +
 +<if lang=cs>
 +==== Doplňky Geogetu ====
 +<box round 95% #DEE7EC>
 +:!: Doplňky k programu (Statistiky,​ exporty,​...) [[:​user:​skript|jsou k dispozici zde]].
 +</​box>​
 +<​else>​
 +==== Geoget Addons ====
 +[[http://​translate.google.com/​translate?​client=tmpg&​hl=en&​u=http%3A%2F%2Fgeoget.ararat.cz%2Fdoku.php%2Fuser%3Askript|Translated addons page...]]
 +</if>
 +
 +<if lang=cs>
 +==== Školení/​eventy Geogetu ====
 +<box round 95% #DEE7EC>
 +Materiály použité jako podklady pro školení a eventy [[:​user?&#​skolici_materaly|jsou k dispozici zde]].
 +</​box>​
 +</if>
 +
 +<if lang=cs>
 +===== Související aplikace =====
 +  * [[http://​pocketdrake.cz/​|PocketDrake]] Klient pro Windows Mobile
 +  * [[http://​adrake.cz/​|A:​Drake]] Klient pro Android
 +  * [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=cz.horas.geoquack|GeoQuack]] Klient pro Android
 +  * [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=net.kuratkoo.locusaddon.geogetdatabase|Locus Addon]] Doplňek ​ Locusu pro práci s Geogetí databází
 +  * [[http://​geokuk.cz/​|GeoKuk]] Zobrazení kešek na Mapy.cz ​
 +<​else>​
 +==== Related applications ====
 +  * [[http://​pocketdrake.cz/​|PocketDrake]] Windows Mobile client
 +  * [[http://​adrake.cz/​|A:​Drake]] Android client
 +  * [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=cz.horas.geoquack|GeoQuack]] Android client
 +  * [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=net.kuratkoo.locusaddon.geogetdatabase|Locus Addon]] Locus addon for Geoget database
 +</if>
 +
 +<if lang=cs>
 +===== MapSource Manager =====
 +Program na správu map v programu Garmin MapSource. Více na [[:​msm|samostatné stránce]].
 +<​else>​
 +===== MapSource Manager =====
 +Manage maps in your Garmin MapSource. See the [[:​msm|separate page]].
 +</if>
 +
 +<if lang=cs>
 +===== GGZ generator =====
 +Nástroj pro konverzi z GPX do Garmin GGZ. Více na [[:​ggzgen|GGZgen stránce]].
 +<​else>​
 +===== GGZ generator =====
 +Tool for conversion from GPX into Garmin GGZ. See the [[:​ggzgen|GGZgen page]].
 +</if>